Lipica TrailO 2018

Invitation

Place: Lipica, Slovenia (link)

Lipica Stud Farm

Date: March 10th - 11th, 2018

Competition: 2 x PreO (Classic and One-man-relay). PreO 1 have been approved for WRE. Both events, PreO 1 and PreO 2 are part of common CHIS TrailO Cup, TrailO comptitions organized in Croatia, Hungary, Italy and Slovenia. Both events are also part of Italian TrailO Championships.

Organizer: OK Trzin

IOF Event Adviser: Ivica Bertol

Competition manager: Mateja Keresteš

Course setter: Krešo Keresteš

Jury: Dušan Furucz, Emil Kacin, Alessio Tenani

Classes: Elite (Open, Paralympic, Juniors), A

Entries:

For the WRE (Elite class, Day1 only): Eventor until March 4th. Only entered in Eventor will get WRE points!

For Lipica TrailO (2 days): Orienteeringonline until March 4th.

Eventor entries are for the IOF (Elite classes and for Day1 only) and OO.net entries are for us (all classes incl. Elite and one or both days).

Entry fees:

Elite class: 22 EUR for both competitions, 15 EUR for Day1 and 10 EUR for Day2

A class: 18 EUR for both competitions, 10 EUR for each

Entry fees for the entries after deadline will be 50% higher and without discount.

Payment in competition centre before the start.

Terrain:

Lipica TrailO

Program:

Saturday, March 10th

 • 11.00 - opening of the competition centre in Lipica
 • 13.00-15.00 - start of the PreO competition

Sunday, March 11th

 • 11.00 - opening of the competition centre in Lipica
 • 12.00-14.00 - start of the PreO competition
 • 16.00 - prize giving ceremony

Paths and courses:

PreO 1: assistants are recommended to wheelchair user - on the path are some short climbs and mud puddles after rain can be expected. In case of impassable mud puddles on the course, the course will be shortened.

PreO 2: path on the course is mostly paved.

Lipica TrailO

There is no Z controls in A class as there is no Z controls at timed controls. In Elite class the distance between Z controls to the closest flag is bigger than 4 metres or they are on the other feature or they are on the same feature, but for at least 135° out of direction.

Competition centre:

The Competition Centres will be in Hotel Maestoso.

The way to the competition centre will be marked from the road junction on the road Sežana - Lokev and Basovizza - Lokev and at the roundabout in Lipica.

Other important information about competition:

 • Competitors can use their own puncher at both preO competitions.
 • SI system will be used for time-keeping on the preO courses. Bring your SI card. Please, add your SI card number in entries. SI card can be rented for 2 EUR per each competition.
 • Official assistants of paralympic competitors can compete in Open class. Their time limit on the course will be same as for the Paralympic class.
 • FOR FOOT-O COMPETITORS AT LIPICA OPEN:
  It will be possible to start on both events, Lipica Open & Lipica TrailO. There will be no start list that you can come in time to the start of TrailO. Please, ask footO organizers in your entries for early start - write in Special comment: Early start - TrailO. 

Toilettes: Toilettes will be available in Hotel Maestoso.

Prizes: Medals and practical prizes for the best three in each class after two days.

Information:

 

Razpis

Kraj: Lipica (link)

Datum: 10. - 11. 3. 2018

Tekmovanje: 2 x PreO (klasično in One-man-relay). PreO 1 je bilo potrjeno za World Ranking Event. Obe tekmi bosta šteli za Slovensko PreO ligo 2018 in skupni CHIS TrailO Cup v precizni orientaciji, ki ga organizirajo Hrvaška, Italija, Madžarska in Slovenija. Obe tekmovanji sta tudi Italijansko prvenstvo v PreO.

Lipica TrailO

Organizator: OK Trzin

IOF kontrolor: Ivica Bertol

Vodja tekmovanja: Mateja Keresteš

Traser: Krešo Keresteš

Tekmovalna komisija: Dušan Furucz, Emil Kacin, Alessio Tenani

Kategorije: Elite (Open, Paralympic, Juniors), A

Prijave:

Za WRE (Elite kategorija, samo 1. dan): Eventor do 4. marca. Samo prijavljeni v Eventorju pridobijo WRE točke.

Za Lipica TrailO (2 dni): Orienteeringonline do 4. marca.

Eventor prijave so za IOF (samo Elite kategorije in za 1. dan) in OO.net prijave so namenjene nam (vse kategorije vključno Elite in za en ali oba dneva).

Startnina:

Elite kategorija: 22 EUR za obe tekmi, 15 EUR za 1. dan in 10 EUR za 2. dan

A kategorija: 18 EUR za obe tekmi, 10 EUR za posamezno

Startnine za prijave po roku bodo 50% višje in brez popusta.

Plačilo v tekmovalnem centru pred startom.

Teren:

Lipica TrailO

Program:

Sobota, 10. marec

 • 11.00 - odprtje tekmovalnega centra v Lipici
 • 13.00-15.00 - start PreO tekmovanja

Nedelja, 11. marec

 • 11.00 - odprtje tekmovalnega centra v Lipici
 • 12.00-14.00 - start PreO tekmovanja
 • 16.00 - podelitev nagrad

Poti in proge:

PreO 1: invalidom na invalidskih vozičkih priporočamo spremljevalce - na poti je nekaj kratkih vzponov in po dežju so možne blatne luže.

PreO 2: pot na progi je pretežno asfaltirana.

V kategoriji A ni Z kontrol, kot tudi ni Z kontrol na časovnih kontrolah. V kategoriji Elite so Z kontrole od najbližje zastavice oddaljene 4 metre ali več ali so na drugem objektu ali so na istem objektu, vendar za vsaj 135° iz smeri.

Tekmovalni center:

Tekmovalni center bo v Hotelu Maestoso.

Pot do tekmovalnega centra bo označena od križišča na cesti Sežana - Lokev in Bazovica - Lokev, kot tudi na krožišču v Lipici.

Lipica TrailO

Druge pomembne informacije o tekmovanju

 • Tekmovalci lahko uporabljajo lastne luknjače na obeh preO tekmovanjih.
 • SI sistem bo uporabljen za merjenje časa na obeh preO progah. Prinesite svoj SI čip. Prosim, da v prijavah vpišete svojo številko SI čipa. SI čip si lahko izposodite za 2 EUR za vsako tekmo.
 • Uradni asistenti tekmovalcem v Paralympic kategoriji, lahko tekmujejo v Open kategoriji. Pri tem bodo imali na progi na voljo toliko časa, kot je predvideno za Paralympic kategorijo.
 • ZA TEKMOVALCE V OT NA LIPICI OPEN: 
  Možno bo tekmovati na obeh tekmovanjih, Lipica Open & Lipica TrailO. Startne liste ne bo, da lahko pravočasno pridete na start tekmovanja v precizni orientaciji. Prosim, v svoji prijavah prosite organizatorje tekmovanja v OT za zgodnji start - vpišite v Special comment: Early start - TrailO.

WC: WC bo na voljo v Hotelu Maestoso.

Nagrade: medalje in praktične nagrade za najboljše tri v vsaki kategoriji po dveh dneh.

Informacije: