Lipica TrailO 2019

Invitation

Place: Lipica, Slovenia (link)

Lipica Stud Farm

Date: March 16th - 17th, 2019

Competition: PreO + TempO. Both competitions have been approved for ECTO, WRE and CHIS TrailO Cup, TrailO comptitions organized in Croatia, Hungary, Italy and Slovenia.

Organizer: OK Trzin

IOF Event Adviser: Ján Furucz

Competition manager: Krešo Keresteš

Course setters: Remo Madella, Krešo Keresteš

Jury: -, -, -

Classes: Elite (Open, Paralympic, Juniors), A

Entries: Eventor until March 8th.

Entry fees:

Elite class: - EUR for both competitions.

A class: - EUR for both competitions.

Entry fees for the entries after deadline will be 50% higher and without discount.

Payment in competition centre before the start.

Maps: ISSOM, scale 1:4000 / 2 m, NEW MAP will be used for PreO competition.

Terrain:

Lipica TrailO

Program:

Saturday, March 16th

 • -.00 - opening of the competition centre in Lipica
 • -.00 - start of the PreO competition

Sunday, March 17th

 • -.00 - opening of the competition centre in Lipica
 • -.00 - start of the PreO competition
 • -.00 - prize giving ceremony

Paths and courses:

-: assistants are recommended to wheelchair user - on the path are some short climbs and mud puddles after rain can be expected.

Lipica TrailO

There is no Z controls in A class as there is no Z controls at timed controls. In Elite class the distance between Z controls to the closest flag is bigger than 4 metres or they are on the other feature or they are on the same feature, but for at least 135° out of direction.

Competition centre:

The Competition Centre will be in Hotel Maestoso.

The way to the competition centre will be marked from the road junction on the road Sežana - Lokev and Basovizza - Lokev and at the roundabout in Lipica.

Other important information about competition:

 • Competitors can use their own puncher at the PreO competition.
 • SI system will be used for time-keeping on the preO courses. Bring your SI card. Please, add your SI card number in entries. SI card can be rented for 2 EUR per each competition.
 • Official assistants of paralympic competitors can compete in Open class. Their time limit on the course will be same as for the Paralympic class.

Toilettes: Toilettes will be available in Hotel Maestoso.

Prizes: Medals and practical prizes for the best three in each class after two days.

Information:

 

Razpis

Kraj: Lipica (link)

Datum: 16. - 17. 3. 2018

Tekmovanje: PreO + TempO. Obe tekmi bosta šteli za ECTO, WRE, CHIS TrailO Cup v precizni orientaciji in Slovensko PreO ligo 2018.

Lipica TrailO

Organizator: OK Trzin

IOF kontrolor: Ján Furucz

Vodja tekmovanja: Krešo Keresteš

Traserja: Remo Madella, Krešo Keresteš

Tekmovalna komisija: -, -, -

Kategorije: Elite (Open, Paralympic, Juniors), A

Prijave: Eventor do 8. marca. 

Startnina:

Elite kategorija: - EUR za obe tekmi,

A kategorija: - EUR za obe tekmi.

Startnine za prijave po roku bodo 50% višje in brez popusta.

Plačilo v tekmovalnem centru pred startom.

Karte: ISSOM, 1:4000 / 2 m, NOVA KARTA bo uporabljena za PreO tekmo

Teren:

Lipica TrailO

Program:

Sobota, 16. marec

 • -.00 - odprtje tekmovalnega centra v Lipici
 • -.00 - start PreO tekmovanja

Nedelja, 17. marec

 • -.00 - odprtje tekmovalnega centra v Lipici
 • -.00 - start PreO tekmovanja
 • -.00 - podelitev nagrad

Poti in proge:

-: invalidom na invalidskih vozičkih priporočamo spremljevalce - na poti je nekaj kratkih vzponov in po dežju so možne blatne luže.

V kategoriji A ni Z kontrol, kot tudi ni Z kontrol na časovnih kontrolah. V kategoriji Elite so Z kontrole od najbližje zastavice oddaljene 4 metre ali več ali so na drugem objektu ali so na istem objektu, vendar za vsaj 135° iz smeri.

Tekmovalni center:

Tekmovalni center bo v Hotelu Maestoso.

Pot do tekmovalnega centra bo označena od križišča na cesti Sežana - Lokev in Bazovica - Lokev, kot tudi na krožišču v Lipici.

Lipica TrailO

Druge pomembne informacije o tekmovanju

 • Tekmovalci lahko uporabljajo lastne luknjače na PreO tekmovanju.
 • SI sistem bo uporabljen za merjenje časa na obeh preO progah. Prinesite svoj SI čip. Prosim, da v prijavah vpišete svojo številko SI čipa. SI čip si lahko izposodite za 2 EUR za vsako tekmo.
 • Uradni asistenti tekmovalcem v Paralympic kategoriji, lahko tekmujejo v Open kategoriji. Pri tem bodo imali na progi na voljo toliko časa, kot je predvideno za Paralympic kategorijo.

WC: WC bo na voljo v Hotelu Maestoso.

Nagrade: medalje in praktične nagrade za najboljše tri v vsaki kategoriji po dveh dneh.

Informacije: