Menina TrailO 2019

Invitation

PlaceMenina planina, Slovenia (link)

Date: September 21st - 22nd, 2019

Competition: TempO + Relay (Combination for individual). Both events are Slovenian TrailO Championships and part of common CHIS TrailO Cup 2019, TrailO competitions organized in Croatia, Hungary, Italy and Slovenia and Slovenian TrailO League 2019 - link.

Organizer: OK Trzin

Competition manager: Krešo Keresteš

Course setter: Krešo Keresteš

Jury: _, _, _

Classes: Elite (Open, Para, Juniors), A - all courses are the same

Entries:

Google Sheets until the September 16th.

Changes and new entries can be done after the deadline only by e-mail to .

Entry fees:

8 EUR per competitor and eash competition.

Entry fees for the entries after the deadline (September 16th) will be 50% higher Entries on the spot is possible only if there will be enough maps.

Payment in the Competition Centre before the start.

Map: ISSOM 2007, 1:4000 / 2.5 m, August 2015, partly updated, map from the competition in 2015 and map from the competition in 2018

Terrain:

Panoramic view (link).

Program:

Saturday, September 21st

 • 13:00 - opening of the Competition Centre
 • 14:00 - 15:00 - start of the TempO competition (without start list)

Sunday, September 22nd

 • 10:00 - start of the FootO competition (Invitation)
 • 11:00 - opening of the Competition Centre
 • 12:30 - start of the Relay - all 1st legs
 • around 16:00 - prize giving ceremony

Paths and courses:

TempO (Saturday) - 6 stations with 5 controls. The course is the same for both classes (Elite and A). This means that there will be Z controls in both classes and that time on each station is limited to max. 180 sec. Competition will be done in two parts with 3 stations.

The distances between Z controls to the closest flag are bigger than 5 metres or they are on the other feature or they are on the same feature, but for at least 135° out of direction.

Relay / Combination (Sunday) - 14 controls (Elite and A) and 9 TempO controls at 1 station (after the PreO finish). The course is the same for both classes (Elite and A) that competitors from both classes can compete in the same relay team. This also means that there will be Z controls in both classes on the PreO and TempO courses. The distance between Z controls to the closest flag is bigger than 4 metres or they are on the other feature or they are on the same feature, but for at least 135° out of direction.

Incomplete team competitors can compete as individuals.

Relay in TrailO competition is a combination of PreO and TempO. There are 3 competitors in the team. This means that there are three legs where the first leg competitors starts at the same time. The shifts of the legs take place in the PreO part. After finishing the PreO course and handing over to the next competitor, the competitor goes to the TempO part. Time on the PreO course and times on each TempO station are limited. The result for each competitor is the sum of time on the TempO part + 30 sec. per each wrong answer on TempO + 60 sec. per each wrong answer on PreO.

The course: 480 m / 5 m climb (Elite and A).

Time of competitors on the PreO course is limited: 57 min. (Elite and A) per each competitor.

Time of competitors on the TempO station is limited: 270 sec. (Elite and A).

Assistants (can be also other competitors) for wheelchair competitors are not needed, but recommended.

Competition centre:

The Competition Centre will be in mountain cottage Planinski dom na Menini planini.

Possible approaches are from the Bočna, Nova Štifta and Tuhinj Valley (Kamnik - Ločica). The route to the competition center will NOT be marked.

Other important information about competition:

 • Competitors can use their own puncher at PreO competition.
 • Livestock move freely on the terrain, but on Saturday they will be gather together and transported to the valley. If this impedes the competition, we will have to adjust to that.

Accommodation and meals: is possible to reservate in mountain cottage over the Google Sheets. Access for the wheelchair users to the mountain cottage is possible, but NOT to the rooms which are on the higher floors.

ToilettesToilettes will be available in mountain cottage. 

Prizes: Medals for the best three individuals after two days in each class. Practical prizes for the best three in TempO and best three teams in Relay.

Information: 

 

Razpis

Kraj: Menina planina (link)

Datum: 21. - 22. 9. 2019

Tekmovanje: TempO + Štafete (Kombinacija za posameznike). Obe tekmi bosta šteli za Državno prvenstvo v precizni orientaciji in za Slovensko PreO ligo 2019 ter skupni CHIS TrailO Cup 2019, ki ga organizirajo Hrvaška, Italija, Madžarska in Slovenija - povezava.

Organizator: OK Trzin

Vodja tekmovanja: Krešo Keresteš

Traser: Krešo Keresteš

Tekmovalna komisija: _, _, _

Kategorije: Elite (Open, Para, Juniors), A

Prijave:

Google tabela do 16. septembra.

Po roku prijav bodo nove prijave in spremembe možne le prek e-maila: .

Startnina:

8 EUR na tekmovalca za vsako tekmo.

Startnine za prijave po roku (16. september) bodo 50% višje. Prijave na samem tekmovanju so možne le v primeru, da je na razpolago dovolj kart.

Plačilo v tekmovalnem centru pred startom.

Karta: ISSOM 2007, 1:4000 / 2.5 m, avgust 2015, delno obnovljena, karta s tekme v 2015 in karta s tekme v 2018

Teren:

Panoramski pogled (povezava).

Program:

Sobota, 21. september

 • 13.00 - odprtje tekmovalnega centra v Planinskem domu na Menini planini
 • 14.00 - 15:00 - start TempO tekmovanja (brez startne liste)

Nedelja, 22. september

 • 10.00 - start tekmovanja v orientacijskem teku (Razpis)
 • 11.00 - odprtje tekmovalnega centra v Planinskem domu na Menini planini
 • 12.30 - start štafetnega tekmovanja - skupinski štart vseh 1. predaj
 • okoli 16.00 - podelitev nagrad

Poti in proge:

TempO (nedelja) - 6 postaj s 5 kontrolami; proga je enaka za obe kategoriji (Elite in A). To pomeni, da bodo Z kontrole za obe kategoriji in da je čas omejen na vsaki postaji max. 180 sek. Tekmovanje bomo izvedli v dveh delih po 3 postaje.

Z kontrole so od najbližje zastavice oddaljene 5 metrov ali več ali so na drugem objektu ali so na istem objektu, vendar za vsaj 135° iz smeri.

Štafete / Kombinacija (sobota) - 14 kontrol (Elite in A) in 9 kontrol na eni TempO postaji (po cilju). Progi sta enaki za obe kategoriji. Tako lahko v štafeti tekmujejo skupaj tekmovalci iz Elite in A kategorije. To tudi pomeni, da bodo Z kontrole v obeh kategorijah. Z kontrole bodo od najbližje zastavice oddaljene 4 metre ali več ali so na drugem objektu ali so na istem objektu, vendar za vsaj 135° iz smeri.

Tekmovalci nepopolnih ekip lahko tekmujejo kot posamezniki.

Štafete v precizni orientaciji so kombinacija PreO in TempO disciplin.V ekipi tekmujejo 3 tekmovalci. To pomeni, da so tri izmene, kjer tekmovalci vseh prvih izmen startajo hkrati. Izmenjave med tekmovalci potekajo v PreO delu. Pri prihodu v cilj in predaji naslednjemu tekmovalcu iz ekipe, tekmovalec odide v TempO del tekmovanja. Časi na PreO progi in na TempO postajah so časovno omejeni. Rezultat za vsakega tekmovalca je vsota časa doseženega na TempO delu + 30 sek. za vsako napako v TempO + 60 sek. za vsako napako v PreO.

Proga: 480 m / 5 m vzpona (Elite in A)

Čas tekmovalcev na PreO progi je omejen: 57 min. (Elite in A).

Čas tekmovalcev na TempO postaji je omejen: 270 sek. (Elite in A)

Asistenti (so lahko tudi drugi tekmovalci) za invalidne tekmovalce niso nujni, so pa priporočljivi.

Tekmovalni center:

Tekmovalni center bo v Planinskem domu na Menini planini.

Možni pristopi so iz Bočne, Nove Štifte in Tuhinjske doline. Pot do tekmovalnega centra NE bo označena.

Druge pomembne informacije o tekmovanju

 • Tekmovalci lahko uporabljajo lastne luknjače na preO tekmovanju.
 • Po terenu se živina prosto giblje. V soboto bodo pastirji živino zganjali in odvažali v dolino. Če bo to oviralo potek tekmovanja, se bomo temu sproti prilagajali.
 • Če bi želeli tekmovati tudi v OT, v prijavi na OT tekmovanje označite PreO. Tako boste v OT štartali na začetku štartne liste.

Prenočišče in obroke: je možno rezervirati v planinskem domu prek spletne Google tabele. Dostop do planinskega doma je invalidom omogočen, ne pa tudi do sob, ki so v višjih nadstropjih.

WC: WC je na voljo v Planinski koči na Menini planini.

Nagrade: medalje za najboljše tri na Državnem prvenstvu, medalje za najboljše tri posameznike po dveh dneh v obeh kategorijah in praktične nagrade za najboljše tri v TempO in najboljše tri ekipe v Štafetah.

Informacije: