Menina TrailO 2017

Menina planina TrailO 2016

Kraj / Place: Menina planina (link )

Datum / Date: 11. - 12. 6. 2016 / June 11th - 12th, 2016

Tekmovanje / Competition: PreO + Short night PreO + TempO (PreO and TempO for Slovenian PreO League and CRO-ITA-SLO TrailO Cup; PreO for Croatian PreO Championship)

Organizator / Organizer: OK Trzin

Traser / Course planner: Krešo Keresteš

Karta / Map: nova karta, 1:4.000, plastnice na 2,5 metra, ISSOM / new map, 1:4,000, contour interval: 2.5 metres, ISSOM

Karta ni popolna, ker ni popolnoma natančna. Zato priporočamo uporabo metode branja karte pred metodo linij. / The map is not perfect, because it is not completely accurate. Therefore we recommend you to use the method of map reading rather than method of lines.

Posebni znaki: črni križec - igralo, smerokaz; zelen križec - štor; nekateri kamni ne dosegajo dimenzije določene v specifikacijah oz. so nižji od določenega 1 metra višine; vijoličasti kvadrat (samo kategorija Elite) - kontrola kontrolnega kartona (potrebno je predhodno na kontrolnem kartonu označiti odgovore za kontrole 1 - 17). / Special symbols: black cross - playground, signpost; green cross - stump or root stock; some boulders do not reach dimensions from specifications or they are smaller than 1 meter height; violet square (Only Elite class) - control card checking (before that point you have to mark your answers for the controls 1 - 17).

Teren / Terrain:

Pretežno odprt in razgiban teren, posejan s kamni in velikimi vrtačami. Planina pomeni gorski pašnik, na katerem v časovno omejeni pašni dobi pasejo govedo in kjer so po navadi poslopja za živino in pastirje ter pogosto tudi stavbe za predelavo mleka. Menina planina se nahaja na nadmorski višini približno 1450 m in se nahaja pod gozdno mejo, pašniki pa so nastali z izsekavanjem gozda.

Na terenu se domače živali prosto pasejo. V primeru uničenja kontrol, o tem čim prej obvestite organizatorja. Posebej krave lahko kažejo veliko zanimanja za kontrolne zastavice, kot tudi vaše karte. Prosim, da jih ne hranite. Odženete jih lahko z glasnim ploskanjem.

Mostly open and undulating terrain sown with stones and large depressions. The word "planina" means a mountain pasture, where the cattle is grazed in time-limited season and where are usually buildings for livestock and herders, and often building for alpine dairy farming. Menina planina is situated at an altitude of about 1450 m and is located below the treeline. The pastures were created by deforestation.

Farm animals graze freely on the terrain. In case of the destruction of the controls, please inform the organizer as soon as possible. Specifically cows can show a lot of interest in control flags as well as your maps. Please do not feed them. You could cast them away with loud applause.

Menina planina and Lauri

Kategorije / Classes: TrailO-Elite, TrailO-A

Prijave / Entries: Orienteeringonline.net do 4. junija. / Orienteeringonline.net until June 4th.

Startnina / Entry fees:

10 EUR na tekmovanje, 26 EUR za 3 tekmovanja / 10 EUR per competition, 26 EUR per 3 competitions.

Startnina za prijave po roku bodo 50% višje. / Entry fees for entries after deadline will be 50% higher.

Proge / Courses:

PreO (sobota) - 20 kontrol (Elite) in 14 kontrol (A) z 2 časovnima kontrolama na eni postaji, ki je za ciljem. / PreO (Saturday) - 20 controls (Elite) and 14 controls (A) with 2 time controls at one station. The time controls are after the finish.

Proga: 685 m / 5 m (Elite in A) / The course: 685 m / 5 m (Elite and A)

Čas tekmovalcev na preO progi je omejen: 85 min (Elite) in 65 min. (A) / Time of competitors on the course is limited: 85 min (Elite) and 65 min (A).

S stojišča pri kontroli 15 je vidno več zastavic, kot je navedeno v opisih kontrol. Za kontrolo 15 upoštevajte le bližnje zastavice. Zastavice ne bodo ločene s trakom. / From decision point at control 15 are visible more control flags than according to the control decsriptions. For the control 15 consider only nearby flags. Flags will not be devided by tape.

Krajši nočni PreO (sobota) - 13 kontrol (Elite) in 13 kontrol (A) z 2 časovnima kontrolama na eni postaji, ki je pred startom / Short night PreO (Saturday) - 13 controls (Elite) and 13 controls (A) with 2 time controls at one station. The time controls are before the start.

Proga: 830 m / 15 m (Elite in A) / The course: 830 m / 15 m (Elite and A)

Čas tekmovalcev na preO progi je omejen: 70 min (Elite in A) / Time of competitors on the course is limited: 70 min (Elite and A).

Vsi tekmovalci se morajo zbrati v planinskem domu (karantena) ob 20.00 uri in ga do starta ne smejo zapustiti. Start in cilj sta v planinskem domu. / All competitors must gather in the mountain hut (quarantine) at 8:00 pm and should not leave it until their start. Start and finish are in the mountain hut.

TempO (nedelja) - 6 postaj s 5 kontrolami; proga je enaka za obe kategoriji. To pomeni, da bodo Z kontrole za obe kategoriji in da je čas omejen na vsaki postaji max. 150 sek. Tekmovanje bomo izvedli v dveh delih po 3 postaje. / TempO (Sunday) - 6 stations with 5 controls; course is the same for both classes. This means that there will be Z controls in both classes and that time on each sation is limited to max. 150 sec. Competition will be done in two parts with 3 stations.

Invalidom na invalidskih vozičkih priporočamo spremljevalce, ker se pot od starta proti cilju spušča in je vrnitev na start lahko težavna. / Assistants are recommended to wheelchair user, because the path from the start to the finish descents and return to the start can be quite difficult.

V kategoriji A ni Z kontrol, kot tudi ni Z kontrol na časovnih kontrolah. V kategoriji Elite so Z kontrole od najbližje zastavice oddaljene 4 metre ali več (8 metrov pri TempO) ali so na drugem objektu ali so na istem objektu, vendar za vsaj 135° iz smeri. / There is no Z controls in A class as there is no Z controls at timed controls. In Elite class the distance between Z controls to the closest flag is bigger than 4 metres (8 metres in TempO) or they are on the other feature or they are on the same feature, but for at least 135° out of direction.

Tekmovalni center / Competition centre: Tekmovalni center je pri Planinskem domu na Menini planini (1453 m). / Competition centre will be at the Mountain hut at Menina planina (1453 m).

Poti na Menino planino. Shranite sliko v boljši ločljivosti. / Routes to Menina planina. Save the picture in better resolution.

Routes to Menina planina

WC / Toilettes: WC je na voljo v planinskem domu. / Toilettes are available in the mountain hut.

Start / Start: Start je pri tekmovalnem centru. Prvi štart bo ob 14. uri, ob 22. uri v soboto in ob 10. uri v nedeljo. / The start is near competition centre. The first start will be at 2.00 pm and 10.00 pm on Saturday and at 10.00 am on Sunday.

Startna lista / Start list

Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. / Competitors compete at their own risk.

Tekmovalna komisija / Jury: Remo Madella, Emil Kacin, Ján Furucz

Razglasitev rezultatov / Prize giving ceremony: Samo v nedeljo. Predvideno takoj, ko bo to mogoče oz. okoli 14.00. / On Sunday only. Scheduled as soon as possible what is around 2.00 pm.

Nagrade / Prizes: medalje in praktične nagrade za najboljše tri v kategoriji po dveh dneh. / Medals and practical prizes for the best in each class after two days.

Prenočišča / Accommodation: v planinskem domu (1453 m) - REZERVACIJE (do 7. junija, prosimo, da preberete informacije v povezavi), možno tudi v Gornjem Gradu (435 m) in okolici / in the mountain hut (1453 m) - RESERVATIONS (until June 7th, please read the info in the link), also possible in town Gornji Grad (435 m) and around

Informacije / Information: