Jesensko O-srečanje 2017

Autumn O-Meeting 2017 in TrailO

PlaceToško Čelo (link). Exit on the northern Ljubljana Ring Road: Lj. - Podutik (No. 8). Continue through Podutik towards Stranska vas. The signpost to Toško Čelo will be on the road Podutik - Stranska vas.

Date: September 16th - 17th, 2017

Competition: PreO + TempO (Slovenian PreO Championship, Slovenian PreO League and CRO-ITA-SLO TrailO Cup)

Organizer: OK Trzin

Course planner: Krešo Keresteš

Map: special map with ISSOM symbols will be used (1:4000, contour interval: 2.5 metres). The original ISOM map Toško Čelo from 2003 is not very accurate to be used. Therefore Krešo prepared special map made from Lidar data (automatically generated relief, contours are not smoothed). The map is without vegetation symbols (NO green and yellow colour). The black symbols for stony features are marked only where such controls appear.

TerrainKarst terrain (many depressions, partly stony).

Classes: EliteA

Entries: Orienteeringonline.net until September 10th.

Entry fees:

10 EUR per competition in Elite class and 7 EUR per competition in A class.

Entry fees for entries after deadline will be 50% higher.

Courses:

The course is the same for both classes (Elite and A), because this competition is Slovenian Championship.

Assistants (possible also other competitors) are recommended to wheelchair user, because part of the path is steep. The path is very solid (macadam road).

PreO (Saturday) - 18 controls with 3 time controls at one station (after the finish).

The course: 770 m / 30 m (Elite and A) 

Time of competitors on the course is limited: 86 min. (Elite and A).

There are Z controls on the course, but not at timed controls. The distance between Z controls to the closest flag is bigger than 4 metres or they are on the other feature or they are on the same feature, but for at least 135° out of direction.

TempO (Sunday) - 5 stations with 5 or 6 controls; course is the same for both classes. This means that there will be Z controls in both classes and that time on each sation is limited to max. 150 or 180 sec.

The distances between Z controls to the closest flag are bigger than 8 metres or they are on the other feature or they are on the same feature, but for at least 135° out of direction.

Competition centreCompetition centre will be at the inn "Pri Bitencu".

ToilettesToilettes are available in the inn.

StartThe start is 800 m from competition centre for both days. The first start will be at 2.00 pm and at 11.00 am on Sunday.

Start will be possible on Saturday at 2.00 - 3.00 pm and on Sunday at 11.00 - 12.00 am without start list.

Competitors compete at their own risk.

Punching method: with punchers on decision points or you can use your own puncher. There is no decision points for AZ controls. SportIdent will NOT be used.

Jury: Ján Furucz, Zdenko Horjan, Emil Kacin.

Complaints: can be submited to the organizer in writing at the latest 15 minutes after the announcement of the final results.

Prize giving ceremony: On Sunday only. Scheduled as soon as possible what is around 2.00 pm.

Prizes: medals and practical prizes for the best in each class after two days. Achieved results in each discipline will be added together similar to the Relay rules: no. of wrong PreO answers x 60 sec. + PreO TC time + TempO result

Lunch: will be possible to order in the inn "Pri Bitencu" where the Competition centre will be. Lunch - "kosilo" (soup, main dish and salad): 8.90 EUR, brunch - "malica" (only main dish): 6 EUR, dishes from the menu: from 5 EUR. Brunches are not served on weekends, but exceptionally only for our competitors. If you wish to order it, you have to say also that you are a competitor on orienteering competition.

Accommodation: more possiblities in Ljubljana and around.

Information: 

 


Jesensko O-srečanje 2017 v precizni orientaciji

Kraj: Toško Čelo (link). Izvoz na severni ljubljanski obvoznici: Lj. - Podutik (št. 8). Pot nadaljujete skozi Podutik proti Stranski vasi. Smerokaz za Toško Čelo bo na cesti Podutik - Stranska vas.

Datum: 16. - 17. 9. 2017

Tekmovanje: PreO + TempO (DP PreO, SPOL in CRO-ITA-SLO TrailO Cup)

Organizator: OK Trzin

Traser: Krešo Keresteš

Karta: uporabljena bo posebna karta z ISSOM znaki (1:4000, plastnice na 2,5 metra). Originalna ISOM karta Toško Čelo iz leta 2003 ni dovolj natančna, da bi jo lahko uporabili. Zato je Krešo pripravil posebno karto iz Lidar podatkov (avtomatsko generiran relief, plastnice niso glajene). Karta je brez vegetacijskih znakov (BREZ zelene in rumene barve). Črni znaki za kamnite objekte so prikazani samo tam, kjer se pojavljajo takšne kontrole.

Teren: kraški teren (veliko vrtač, delno kamnito).

Kategoriji: Elite, A

Prijave: Orienteeringonline.net do 10. septembra.

Startnina:

10 EUR na tekmovanje v Elite kategoriji in 7 EUR na tekmovanje v A kategoriji.

Startnina za prijave po roku bodo 50% višje.

Proge:

Proga je enaka za obe kategoriji (Elite in A), ker je to tekmovanje Slovensko prvenstvo.

Invalidom na invalidskih vozičkih priporočamo spremljevalce (lahko tudi drugi tekmovalci), ker je del poti strm. Pot je trdna (makadamska cesta).

PreO (sobota) - 18 kontrol (Elite in A) s 3 časovnimi kontrolami na eni postaji (po cilju).

Proga: 770 m / 30 m (Elite in A).

Čas tekmovalcev na preO progi je omejen: 86 min. (Elite in A).

Na progi so Z kontrole, ni pa jih na časovnih kontrolah. Z kontrole so od najbližje zastavice oddaljene 4 metre ali več ali so na drugem objektu ali so na istem objektu, vendar za vsaj 135° iz smeri.

TempO (nedelja) - 5 postaj s 5 ali 6 kontrolami; proga je enaka za obe kategoriji. To pomeni, da bodo Z kontrole za obe kategoriji in da je čas omejen na vsaki postaji max. 150 oz. 180 sek.

Z kontrole so od najbližje zastavice oddaljene 8 metrov ali več ali so na drugem objektu ali so na istem objektu, vendar za vsaj 135° iz smeri.

Tekmovalni center: Tekmovalni center bo v gostilni Pri Bitencu.

WC: WC je na voljo v gostilni.

Start: start je od tekmovalnega centra oddaljen 800 m oba dneva. Prvi štart bo ob 14. uri in ob 11. uri v nedeljo.

Start bo mogoč v soboto ob 14h - 15h in v nedeljo ob 11h - 12h brez startne liste.

Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost.

Način luknjanja: z luknjači na mestih odločitve ali z lastnim luknjačem. AZ kontrole nimajo mest odločitve. SportIdent sistem NE bo uporabljen.

Tekmovalna komisija: Ján Furucz, Zdenko Horjan, Emil Kacin.

Pritožbe: so lahko oddane organizatorju v pisni obliki in najkasneje 15 minut po objavi končnih rezultatov.

Razglasitev rezultatov: Samo v nedeljo. Predvideno takoj, ko bo to mogoče oz. okoli 14.00.

Nagrade: Medalje za najboljše tri na Državnem prvenstvu v PreO. Medalje in praktične nagrade za najboljše tri v kategoriji po dveh dneh. Dosežene rezultate v obeh disciplinah bomo sešteli skupaj podobno pravilom v disciplini Štafete: št. napačnih PreO odgovorov x 60 sek. + PreO TC čas + TempO rezultat

Kosilo: lahko naročite v gostilni Pri Bitencu, kjer bo tekmovalni center. Kosilo (juha, glavna jed, solata): 8,90 EUR, malica (samo glavna jed): 6 EUR, enolončnice in jedi po menuju: od 5 EUR. Malice ne strežejo ob koncih tedna, vendar bodo izjemoma na voljo našim tekmovalcem. V kolikor bi želeli naročiti malico, morate ob naročilu omeniti, da tekmujete na orientacijskem tekmovanju.

Prenočišča: več možnosti v Ljubljani in širši okolici.

Informacije: